ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินสมิทธิผลในการฟังภาษาอังกฤษของผู้ใช้บริการศูนย์ปฏิบัติการการเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินสมิทธิผลในการฟังภาษาอังกฤษของผู้ใช้บริการศูนย์ปฏิบัติการการเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นักวิจัย : จรัสดาว อินทรทัศน์
คำค้น : ภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/119894
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จรัสดาว อินทรทัศน์ . (2543). การประเมินสมิทธิผลในการฟังภาษาอังกฤษของผู้ใช้บริการศูนย์ปฏิบัติการการเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
จรัสดาว อินทรทัศน์ . 2543. "การประเมินสมิทธิผลในการฟังภาษาอังกฤษของผู้ใช้บริการศูนย์ปฏิบัติการการเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
จรัสดาว อินทรทัศน์ . "การประเมินสมิทธิผลในการฟังภาษาอังกฤษของผู้ใช้บริการศูนย์ปฏิบัติการการเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2543. Print.
จรัสดาว อินทรทัศน์ . การประเมินสมิทธิผลในการฟังภาษาอังกฤษของผู้ใช้บริการศูนย์ปฏิบัติการการเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2543.