ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษากฎหมายและความต้องการเบื้องต้น ของหน่วยงานในประเทศไทย ในกรณีจะต้องปฏิบัติตามพันธกรณี ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษากฎหมายและความต้องการเบื้องต้น ของหน่วยงานในประเทศไทย ในกรณีจะต้องปฏิบัติตามพันธกรณี ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003
นักวิจัย : ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
คำค้น : อนุสัญญาสหประชาชาติ , กฎหมาย , อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สีหนาท ประยูรรัตน์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/164721
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ . (2548). การศึกษากฎหมายและความต้องการเบื้องต้น ของหน่วยงานในประเทศไทย ในกรณีจะต้องปฏิบัติตามพันธกรณี ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003.
    กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ.],.
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ . 2548. "การศึกษากฎหมายและความต้องการเบื้องต้น ของหน่วยงานในประเทศไทย ในกรณีจะต้องปฏิบัติตามพันธกรณี ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003".
    กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ.],.
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ . "การศึกษากฎหมายและความต้องการเบื้องต้น ของหน่วยงานในประเทศไทย ในกรณีจะต้องปฏิบัติตามพันธกรณี ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003."
    กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ.],, 2548. Print.
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ . การศึกษากฎหมายและความต้องการเบื้องต้น ของหน่วยงานในประเทศไทย ในกรณีจะต้องปฏิบัติตามพันธกรณี ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003. กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ.],; 2548.