ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาของลูกเทนนิส ตั้งแต่ขณะลอยสูงสุดถึงขณะที่ลูกกระทบหน้าไม้ และความเร็วของลูกเสิร์ฟในการแข่งขันเทนนิส

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาของลูกเทนนิส ตั้งแต่ขณะลอยสูงสุดถึงขณะที่ลูกกระทบหน้าไม้ และความเร็วของลูกเสิร์ฟในการแข่งขันเทนนิส
นักวิจัย : ปาจรีย์ ศรีสมบัติ
คำค้น : เทนนิส , การเสิร์ฟเทนนิส
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/162545
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปาจรีย์ ศรีสมบัติ . (2547). ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาของลูกเทนนิส ตั้งแต่ขณะลอยสูงสุดถึงขณะที่ลูกกระทบหน้าไม้ และความเร็วของลูกเสิร์ฟในการแข่งขันเทนนิส.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ปาจรีย์ ศรีสมบัติ . 2547. "ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาของลูกเทนนิส ตั้งแต่ขณะลอยสูงสุดถึงขณะที่ลูกกระทบหน้าไม้ และความเร็วของลูกเสิร์ฟในการแข่งขันเทนนิส".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ปาจรีย์ ศรีสมบัติ . "ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาของลูกเทนนิส ตั้งแต่ขณะลอยสูงสุดถึงขณะที่ลูกกระทบหน้าไม้ และความเร็วของลูกเสิร์ฟในการแข่งขันเทนนิส."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2547. Print.
ปาจรีย์ ศรีสมบัติ . ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาของลูกเทนนิส ตั้งแต่ขณะลอยสูงสุดถึงขณะที่ลูกกระทบหน้าไม้ และความเร็วของลูกเสิร์ฟในการแข่งขันเทนนิส. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2547.