ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความรู้และการปฏิบัติของเกษตรกรผู้ร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรผักในภาคใต้ ปี 2544

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความรู้และการปฏิบัติของเกษตรกรผู้ร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรผักในภาคใต้ ปี 2544
นักวิจัย : สมนึก สะอาดใส
คำค้น : การถ่ายทอดเทคโนโลยี , เทคโนโลยีการเกษตร , โรงเรียนเกษตรกร , โครงการส่งเสริมการเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร , การส่งเสริมการเกษตร
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/152074
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมนึก สะอาดใส . (2545). ความรู้และการปฏิบัติของเกษตรกรผู้ร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรผักในภาคใต้ ปี 2544.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคใต้.
สมนึก สะอาดใส . 2545. "ความรู้และการปฏิบัติของเกษตรกรผู้ร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรผักในภาคใต้ ปี 2544".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคใต้.
สมนึก สะอาดใส . "ความรู้และการปฏิบัติของเกษตรกรผู้ร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรผักในภาคใต้ ปี 2544."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคใต้, 2545. Print.
สมนึก สะอาดใส . ความรู้และการปฏิบัติของเกษตรกรผู้ร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรผักในภาคใต้ ปี 2544. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคใต้; 2545.