ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการดูแลต่อเนื่องที่บ้านที่เน้นการดูแลแบบองค์รวมในผู้สงอายุและผู้พิการที่อยู่ในระยะพึ่งพิง จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการดูแลต่อเนื่องที่บ้านที่เน้นการดูแลแบบองค์รวมในผู้สงอายุและผู้พิการที่อยู่ในระยะพึ่งพิง จังหวัดชัยภูมิ
นักวิจัย : จิราพร วรวงศ์ , อริณรดา ลาดลา , ศุภวดี แถวเพีย , ธราวรินทร์ พรศิรธนานันต์
คำค้น : รูปแบบการดูแลต่อเนือง , การดูแลแบบองค์รวม , ผู้สุงอายุและผู้พิการ
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : http://110.164.51.229/research/attachments/documents/2560/09in2560.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการดูแลต่อเนื่องที่บ้านที่เน้นการดูแลแบบองค์รวมในผู้สูงอายุและผู้พิการที่อยู่ระยะพึ่งพิง จังหวัดชัยภูมิกลุ่มตัวอย่างคือผู้สูงอายุและผู้พิการที่อยู่ในระยะพึ่งพิงที่อาศัยอยู่ในอำเภอหนองบัวระเหวและอำเภอคอนสวรรค์จำนวน 95 คนทีมผู้ดูแลจำนวน 135 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและการสนทนากลุ่มนำแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกตรง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยฯ

บรรณานุกรม :
จิราพร วรวงศ์ , อริณรดา ลาดลา , ศุภวดี แถวเพีย , ธราวรินทร์ พรศิรธนานันต์ . (2560). รูปแบบการดูแลต่อเนื่องที่บ้านที่เน้นการดูแลแบบองค์รวมในผู้สงอายุและผู้พิการที่อยู่ในระยะพึ่งพิง จังหวัดชัยภูมิ.
    อุดรธานี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี.
จิราพร วรวงศ์ , อริณรดา ลาดลา , ศุภวดี แถวเพีย , ธราวรินทร์ พรศิรธนานันต์ . 2560. "รูปแบบการดูแลต่อเนื่องที่บ้านที่เน้นการดูแลแบบองค์รวมในผู้สงอายุและผู้พิการที่อยู่ในระยะพึ่งพิง จังหวัดชัยภูมิ".
    อุดรธานี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี.
จิราพร วรวงศ์ , อริณรดา ลาดลา , ศุภวดี แถวเพีย , ธราวรินทร์ พรศิรธนานันต์ . "รูปแบบการดูแลต่อเนื่องที่บ้านที่เน้นการดูแลแบบองค์รวมในผู้สงอายุและผู้พิการที่อยู่ในระยะพึ่งพิง จังหวัดชัยภูมิ."
    อุดรธานี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี, 2560. Print.
จิราพร วรวงศ์ , อริณรดา ลาดลา , ศุภวดี แถวเพีย , ธราวรินทร์ พรศิรธนานันต์ . รูปแบบการดูแลต่อเนื่องที่บ้านที่เน้นการดูแลแบบองค์รวมในผู้สงอายุและผู้พิการที่อยู่ในระยะพึ่งพิง จังหวัดชัยภูมิ. อุดรธานี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี; 2560.