ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมสร้างความสามารถแห่งตนต่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมสร้างความสามารถแห่งตนต่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : ปิยนุช ภิญโย2 , กิตติภูมิ ภิญโย , สายสุดา จันหัวนา , วชิรศักดิ์ อภิพัฒฐ์กานต์ , ธรณิศ สายวัฒน์ , อมรรัตน์ อัครเศรษสกุล
คำค้น : การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว , ความรู้ , ความสามารถแห่งตน , ทัศนคติ , พฤติกรรม
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : http://110.164.51.229/research/attachments/documents/2560/08in2560.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-experimental research) มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิผลโปรแกรมเสริมสร้าง ความสามารถแห่งตนต่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนโดยศึกษาในอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลบ้านเป็ดอำ เภอเมืองจังหวัดขอนแก่น จำนวน 50 คน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2557-มีนาคม 2558 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือโปรแกรมเสริมสร้างความสามารถแห่งตน เครื่องมือ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ paired t-test ผลการวิจัย พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ98.0 อายุ 51-60 ปี ร้อยละ46.0 การศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้นร้อยละ36.0 และระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1-5 ปี ร้อยละ38.0 เหตุผลการเข้ามาเป็นอาสาสมัครเพราะถูกชักชวนร้อยละ58.0 ไม่เคยอบรมเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุมาก่อน ร้อยละ72.0 ผลการเปรียบเทียบก่อนและหลังการจัดโปรแกรม ระยะเวลา 12 สัปดาห์พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังการทดลอง อาสาสมัครมีความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนเพิ่มสูงขึ้นกว่าก่อนได้รับโปรแกรมฯ อย่างมีนัยสำ คัญทางสถิติที่ระดับ0.05จากผลการวิจัย โปรแกรมการเสริมสร้างความสามารถแห่งตน สามารถส่งเสริมความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนของอสม.ได้จึงควรขยายผลให้ อสม.ทั้งหมดในตำ บลได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ

บรรณานุกรม :
ปิยนุช ภิญโย2 , กิตติภูมิ ภิญโย , สายสุดา จันหัวนา , วชิรศักดิ์ อภิพัฒฐ์กานต์ , ธรณิศ สายวัฒน์ , อมรรัตน์ อัครเศรษสกุล . (2560). ประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมสร้างความสามารถแห่งตนต่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน จังหวัดขอนแก่น.
    อุดรธานี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี.
ปิยนุช ภิญโย2 , กิตติภูมิ ภิญโย , สายสุดา จันหัวนา , วชิรศักดิ์ อภิพัฒฐ์กานต์ , ธรณิศ สายวัฒน์ , อมรรัตน์ อัครเศรษสกุล . 2560. "ประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมสร้างความสามารถแห่งตนต่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน จังหวัดขอนแก่น".
    อุดรธานี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี.
ปิยนุช ภิญโย2 , กิตติภูมิ ภิญโย , สายสุดา จันหัวนา , วชิรศักดิ์ อภิพัฒฐ์กานต์ , ธรณิศ สายวัฒน์ , อมรรัตน์ อัครเศรษสกุล . "ประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมสร้างความสามารถแห่งตนต่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน จังหวัดขอนแก่น."
    อุดรธานี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี, 2560. Print.
ปิยนุช ภิญโย2 , กิตติภูมิ ภิญโย , สายสุดา จันหัวนา , วชิรศักดิ์ อภิพัฒฐ์กานต์ , ธรณิศ สายวัฒน์ , อมรรัตน์ อัครเศรษสกุล . ประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมสร้างความสามารถแห่งตนต่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน จังหวัดขอนแก่น. อุดรธานี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี; 2560.