ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยใช้โครงงานในวิชาพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยใช้โครงงานในวิชาพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
นักวิจัย : กุสุมาลีโพธิปัสสา , ปราณี แสดคง , พรรณิภา ทองณรงค์ , ธรณิศ สายวัฒน์ , สมใจเจียระพงษ์
คำค้น : การคิดเป็นระบบ , กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา , โครงงาน
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://110.164.51.229/research/attachments/documents/020925571315.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กุสุมาลีโพธิปัสสา , ปราณี แสดคง , พรรณิภา ทองณรงค์ , ธรณิศ สายวัฒน์ , สมใจเจียระพงษ์ . (2557). ผลของการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยใช้โครงงานในวิชาพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น.
    อุดรธานี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี.
กุสุมาลีโพธิปัสสา , ปราณี แสดคง , พรรณิภา ทองณรงค์ , ธรณิศ สายวัฒน์ , สมใจเจียระพงษ์ . 2557. "ผลของการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยใช้โครงงานในวิชาพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น".
    อุดรธานี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี.
กุสุมาลีโพธิปัสสา , ปราณี แสดคง , พรรณิภา ทองณรงค์ , ธรณิศ สายวัฒน์ , สมใจเจียระพงษ์ . "ผลของการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยใช้โครงงานในวิชาพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น."
    อุดรธานี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี, 2557. Print.
กุสุมาลีโพธิปัสสา , ปราณี แสดคง , พรรณิภา ทองณรงค์ , ธรณิศ สายวัฒน์ , สมใจเจียระพงษ์ . ผลของการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยใช้โครงงานในวิชาพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น. อุดรธานี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี; 2557.