ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบเสียวโมเดลในการตรวจประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิตามเกณฑ์ศักยภาพ On top payment

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบเสียวโมเดลในการตรวจประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิตามเกณฑ์ศักยภาพ On top payment
นักวิจัย : กมลทิพย์ ตั้งหลักมั่นคง , กาญจนา ปัญญาธร , รุ่งนภา ประยูรศิริศักดิ , นวลใย พิศชาติ , อุษณีย์ หลอดเณร
คำค้น : การตรวจประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิตามเกณฑ์ศักยภาพ On top payment
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://110.164.51.229/research/attachments/documents/020925571311.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาและศึกษาผลลัพธ์ของการใช้รูปแบบการตรวจประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิแบบเสี่ยวโมเดลระหว่างปี งบประมาณ2554 ถึง2556 กลุ่มตัวอย่างเป็น ผู้ตรวจประเมินภายในผู้ตรวจประเมินภายนอกและคณะกรรมการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิทั้ง7 จังหวัดได้แก่อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลําภู เลย สกลนคร นครพนมและบึงกาฬเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบประเมินของโรงพยาบาลแม่ข่าย(CUP profile)แบบประเมินของหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU profile) แนวคําถามเชิงโครงสร้างในการสนทนากลุ่มสําหรับคณะกรรมการเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิและแบบสอบถามความคิดเห็นต่อเกณฑ์ประเมินค่าความเชื่อมันเท่ากับ 0.70 วิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบการตรวจประเมินโดยใช้สถิติร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหาผลการวิจัยเสี่ยวโมเดลเป็นรูปแบบการตรวจประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 3 ขั้นตอน คือ 1)ส่งเสริม พัฒนา 2) สร้างศรัทธารักษามาตรฐาน 3)รายงาน ถอดบทเรียนซึ่งผลลัพธ์ของการใช้รูปแบบการตรวจประเมินทําให้มีกระบวนการตรวจหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีขั้นตอนชัดเจนมีแนวทางที่สามารถนําไปสร้างเป็นหลักสูตรในการพัฒนาทีมตรวจประเมินภายในและภายนอกได้มีคู่มือการตรวจประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิและมีข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดสรรงบ On top payment ที่ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้ซึ่งผลลัพธ์การตรวจประเมินพบว่าร้อยละของหน่วยบริการปฐมภูมิที่ผ่านเกณฑ์ศักยภาพบริการปฐมภูมิในพื้นที่รับผิดชอบของสปสชเขต 8 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ58.54 ในปี2553 เป็นร้อยละ98.94 ในปี2556 สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็นแนวทางการประเมินที่นําไปใช้ประโยชน์ให้กับเขตอื่นได้

บรรณานุกรม :
กมลทิพย์ ตั้งหลักมั่นคง , กาญจนา ปัญญาธร , รุ่งนภา ประยูรศิริศักดิ , นวลใย พิศชาติ , อุษณีย์ หลอดเณร . (2557). การพัฒนารูปแบบเสียวโมเดลในการตรวจประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิตามเกณฑ์ศักยภาพ On top payment.
    อุดรธานี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี.
กมลทิพย์ ตั้งหลักมั่นคง , กาญจนา ปัญญาธร , รุ่งนภา ประยูรศิริศักดิ , นวลใย พิศชาติ , อุษณีย์ หลอดเณร . 2557. "การพัฒนารูปแบบเสียวโมเดลในการตรวจประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิตามเกณฑ์ศักยภาพ On top payment".
    อุดรธานี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี.
กมลทิพย์ ตั้งหลักมั่นคง , กาญจนา ปัญญาธร , รุ่งนภา ประยูรศิริศักดิ , นวลใย พิศชาติ , อุษณีย์ หลอดเณร . "การพัฒนารูปแบบเสียวโมเดลในการตรวจประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิตามเกณฑ์ศักยภาพ On top payment."
    อุดรธานี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี, 2557. Print.
กมลทิพย์ ตั้งหลักมั่นคง , กาญจนา ปัญญาธร , รุ่งนภา ประยูรศิริศักดิ , นวลใย พิศชาติ , อุษณีย์ หลอดเณร . การพัฒนารูปแบบเสียวโมเดลในการตรวจประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิตามเกณฑ์ศักยภาพ On top payment. อุดรธานี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี; 2557.