ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมการดู แลผ้สูงอายุของผ้ดูแลและความพึงพอใจของผ้สููงอายุต่อการดูแลทีได้รับ: กรณีศึกษาบ้านหนองตะไก้อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการดู แลผ้สูงอายุของผ้ดูแลและความพึงพอใจของผ้สููงอายุต่อการดูแลทีได้รับ: กรณีศึกษาบ้านหนองตะไก้อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
นักวิจัย : กาญจนา ปัญญาธร
คำค้น : พฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุ , ผู้ดูแล , ความพึงพอใจของผู้สูงอายุ
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://110.164.51.229/research/attachments/documents/020925571240.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุของผู้ดูแลความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการดูแลที่ได้รับและปัญหาความต้องการการดูแลของผู้สูงอายุและของผู้ดูแลผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่จริงในหมู่บ้านจํานวน 64 คน และผู้ดูแลผู้สูงอายุ จํานวน 59 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาผลการวิจัยพบว่าผู้สูงอายุมีความเสื่อมของร่างกายทุกระบบและมีโรคประจําตัว ร้อยละ 9.38 ต้องพึ่งพาครอบครัวในการดําเนินชีวิต ร้อยละ 54.7 ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ ได้แก่ แว่นสายตา ร้อยละ 26.6 ฟันปลอมร้อยละ 14.4 และไม้เท้าร้อยละ14 พฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ของผู้ดูแลพบว่ามีการดูแลด้านร่างกายโดยดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล อาหาร การออกกําลังกาย และดูแลเมื่อเจ็บป่วย ด้านจิตใจสอบถามทุกข์สุขให้ความรักเอาใจใส่และปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ ด้วยความเคารพ ด้านสังคม สนับสนุนให้พบปะเพือนบ้านและเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน ด้านจิตวิญญาณสนับสนุนให้ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาและความเชื่อความพึ่งพอใจของผู้สูงอายุ ต่อการดูแลที่ได้รับ อยู่ในระดับมากด้านครอบครัวและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ส่วนด้านชุมชนมีความ พึ่งพอใจระดับปานกลาง ปัญหาความต้องการการดูแล ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพไม่มีคนดูแลการดําเนินชีวิต และเมื่อเจ็บป่วยไม่มีเงินในการรักษา ขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพและไม่ได้ร่ วมกิจกรรมในชุมชนผู้สูงอายุต้องการคนดูแลการดําเนินชีวิตและเมื่อเจ็บป่วย ค่าใช้จ่ายในการรักษา ความรู้ เรื่องโรคและการรักษา เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน ครอบครัวเห็นคุณค่าและสิงอํานวยความสะดวก ปัญหาของผู้ดูแลผู้สูงอายุ คือ มีภาระหน้าทีอืนต้องปฏิบัติ ขาดความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ มีปัญหา สุขภาพ ขาดผู้ช่วยเหลือไม่มีเวลาดูแลตนเองขาดงานบ่อยขาดรายได้และเครียด ปัญหา "การประชุมใหญ่และนําเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ เรื่อง สหวิทยาการ : ความหลากหลายทางวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียน Multidisciplinary on Cultural Diversity Towards the ASEAN Community ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ. เมือง จ. ตรัง 352 ด้านผู้สูงอายุ คือ ไม่ให้ความร่วมมือเอาแต่ใจตนเองดูแลยาก เจ็บป่วยซับซ้อนต้องดูแลพิเศษและขาดยานพาหนะในการเดินทางไปรักษาผู้ดูแลต้องการความรู้เรืองการดูแลผู้สูงอายุ การฝึกปฏิบัติ ความช่วยเหลือจากครอบครัว เพื่อนบ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งสนับสนุนในการดูแล ผู้สูงอายุ คําสําคัญ : พฤติกรรมการดูแลผู้

บรรณานุกรม :
กาญจนา ปัญญาธร . (2557). พฤติกรรมการดู แลผ้สูงอายุของผ้ดูแลและความพึงพอใจของผ้สููงอายุต่อการดูแลทีได้รับ: กรณีศึกษาบ้านหนองตะไก้อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี.
    อุดรธานี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี.
กาญจนา ปัญญาธร . 2557. "พฤติกรรมการดู แลผ้สูงอายุของผ้ดูแลและความพึงพอใจของผ้สููงอายุต่อการดูแลทีได้รับ: กรณีศึกษาบ้านหนองตะไก้อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี".
    อุดรธานี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี.
กาญจนา ปัญญาธร . "พฤติกรรมการดู แลผ้สูงอายุของผ้ดูแลและความพึงพอใจของผ้สููงอายุต่อการดูแลทีได้รับ: กรณีศึกษาบ้านหนองตะไก้อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี."
    อุดรธานี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี, 2557. Print.
กาญจนา ปัญญาธร . พฤติกรรมการดู แลผ้สูงอายุของผ้ดูแลและความพึงพอใจของผ้สููงอายุต่อการดูแลทีได้รับ: กรณีศึกษาบ้านหนองตะไก้อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี. อุดรธานี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี; 2557.