ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการมีสุขภาพดีในผ้สูงอายุ หมู่บ้านหนองตะไก้ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการมีสุขภาพดีในผ้สูงอายุ หมู่บ้านหนองตะไก้ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
นักวิจัย : พรพรรณ มนสัจจกุจ , กาญจนา ปัญญาธร , วิไลพร พลสูงเนิน , เปรมฤดี บริบาล พลอยฤทัย พันนานนท
คำค้น : การมีสุขภาพดี , ผู้สูงอายุ , การรับรู้
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://110.164.51.229/research/attachments/documents/020925571110.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการรับรู้การมีสุขภาพดีในผู้สูงอายุและศึกษาความหมายของการมีสุขภาพดีในมุมมองของผู้สูงอายุบ้านหนองตะไก้ตําบลหนองไผ่ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างคือผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเชิงปริมาณ จํานวน230 ราย การศึกษาเชิงคุณภาพ จํานวน 12 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเชิงปริมาณได้แก่เครื่องมือวัดรูปแบบการมีสุขภาพดีในผู้สูงอายุและการศึกษาเชิงคุณภาพได้แก่ แบบสัมภาษณ์ปลายเปิดแบบกึ่งโครงสร้างสอบถามโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผลการศึกษาเชิงปริมาณพบว่าระดับการรับรู้สุขภาวะที่ดีในผู้สูงอายุแบ่งเป็น 3 ระดับได้แก่ระดับสูง (ร้อยละ 41.74), ปานกลาง (ร้อยละ 57.83), และ ระดับตํา(ร้อยละ 0.43 ) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพผลการศึกษาพบว่าในมุมมองของผู้สูงอายุที่สุขภาพดีต้องมีความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันทีเหมาะสมกับวัยของตนเองสามารถปรับตัวในวัยทีเพิมขึนสามารถใช้ชีวิตเมื่อมีโรคประจําตัวมีจิตใจทีดีมีความพอดีในการใช้ชีวิตและความสามารถอยู่ได้กับธรรมชาติชีวิตมีคุณค่าสามารถพึงพิงตนเองได้มีสังคมและการได้รับการยอมรับจากผู้อื่นเป็นผู้สูงอายุทีสามารถทําประโยชน์ต่อผู้อื่นและต่อพระพุทธศาสนาการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยบริการด้านสุขภาพในการวางแผนเพื่อดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุในพื้นที่เพื่อให้เป็นผู้สูงอายุทีสุขภาพดีสอดคล้องกับมิติที่มีความเกี่ยวโยงกันกับการมองสุขภาวะเป็นองค์รวมครอบคลุมการมองสุขภาพที่ดีทัง 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และจิตวิญญาณ

บรรณานุกรม :
พรพรรณ มนสัจจกุจ , กาญจนา ปัญญาธร , วิไลพร พลสูงเนิน , เปรมฤดี บริบาล พลอยฤทัย พันนานนท . (2557). รูปแบบการมีสุขภาพดีในผ้สูงอายุ หมู่บ้านหนองตะไก้ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี.
    อุดรธานี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี.
พรพรรณ มนสัจจกุจ , กาญจนา ปัญญาธร , วิไลพร พลสูงเนิน , เปรมฤดี บริบาล พลอยฤทัย พันนานนท . 2557. "รูปแบบการมีสุขภาพดีในผ้สูงอายุ หมู่บ้านหนองตะไก้ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี".
    อุดรธานี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี.
พรพรรณ มนสัจจกุจ , กาญจนา ปัญญาธร , วิไลพร พลสูงเนิน , เปรมฤดี บริบาล พลอยฤทัย พันนานนท . "รูปแบบการมีสุขภาพดีในผ้สูงอายุ หมู่บ้านหนองตะไก้ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี."
    อุดรธานี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี, 2557. Print.
พรพรรณ มนสัจจกุจ , กาญจนา ปัญญาธร , วิไลพร พลสูงเนิน , เปรมฤดี บริบาล พลอยฤทัย พันนานนท . รูปแบบการมีสุขภาพดีในผ้สูงอายุ หมู่บ้านหนองตะไก้ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี. อุดรธานี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี; 2557.