ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของใบผักชีฝรั่งต่อการป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ในหนูเม้าส์ กลไกการออกฤทธิ์ระดับโปรตีนด้วยเทคนิคโปรตีโอมิกส์ และผลต่อการอักเสบและการเกิดอนุมูลอิสระในเซลล์ลำไส้มนุษย์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของใบผักชีฝรั่งต่อการป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ในหนูเม้าส์ กลไกการออกฤทธิ์ระดับโปรตีนด้วยเทคนิคโปรตีโอมิกส์ และผลต่อการอักเสบและการเกิดอนุมูลอิสระในเซลล์ลำไส้มนุษย์
นักวิจัย : ชนิพรรณ บุตรยี่
คำค้น : ใบผักชีฝรั่ง , มะเร็งลาไส้ใหญ่ในหนูเม้าส์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สิทธิรักษ์ รอยตระกูล , เพียงใจ คูประดินันท์ , อนุเทพ รังสีพิพัฒน์ , ศิริพร ตันติโพธิ์พิพัฒน์
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/289840
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชนิพรรณ บุตรยี่ . (2556). ผลของใบผักชีฝรั่งต่อการป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ในหนูเม้าส์ กลไกการออกฤทธิ์ระดับโปรตีนด้วยเทคนิคโปรตีโอมิกส์ และผลต่อการอักเสบและการเกิดอนุมูลอิสระในเซลล์ลำไส้มนุษย์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ชนิพรรณ บุตรยี่ . 2556. "ผลของใบผักชีฝรั่งต่อการป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ในหนูเม้าส์ กลไกการออกฤทธิ์ระดับโปรตีนด้วยเทคนิคโปรตีโอมิกส์ และผลต่อการอักเสบและการเกิดอนุมูลอิสระในเซลล์ลำไส้มนุษย์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ชนิพรรณ บุตรยี่ . "ผลของใบผักชีฝรั่งต่อการป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ในหนูเม้าส์ กลไกการออกฤทธิ์ระดับโปรตีนด้วยเทคนิคโปรตีโอมิกส์ และผลต่อการอักเสบและการเกิดอนุมูลอิสระในเซลล์ลำไส้มนุษย์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2556. Print.
ชนิพรรณ บุตรยี่ . ผลของใบผักชีฝรั่งต่อการป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ในหนูเม้าส์ กลไกการออกฤทธิ์ระดับโปรตีนด้วยเทคนิคโปรตีโอมิกส์ และผลต่อการอักเสบและการเกิดอนุมูลอิสระในเซลล์ลำไส้มนุษย์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2556.