ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของประชาชนในการมีส่วนร่วมต่อการบริหารงานแบบกระจายอำนาจ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของประชาชนในการมีส่วนร่วมต่อการบริหารงานแบบกระจายอำนาจ
นักวิจัย : โกวิทย์ พวงงาม
คำค้น : ประชาพิจารณ์ , ทัศนคติ , การกระจายอำนาจปกครอง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ธีรเดช ฉายอรุณ
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/123905
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
โกวิทย์ พวงงาม . (2545). ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของประชาชนในการมีส่วนร่วมต่อการบริหารงานแบบกระจายอำนาจ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
โกวิทย์ พวงงาม . 2545. "ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของประชาชนในการมีส่วนร่วมต่อการบริหารงานแบบกระจายอำนาจ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
โกวิทย์ พวงงาม . "ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของประชาชนในการมีส่วนร่วมต่อการบริหารงานแบบกระจายอำนาจ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2545. Print.
โกวิทย์ พวงงาม . ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของประชาชนในการมีส่วนร่วมต่อการบริหารงานแบบกระจายอำนาจ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร; 2545.