ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของโปรแกรมกิจกรรมแนะแนว ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของโปรแกรมกิจกรรมแนะแนว ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์
นักวิจัย : สุลักขณา ใจองอาจ
คำค้น : การรู้เท่าทันสื่อ , โปรแกรมกิจกรรมแนะแนว , ระบบการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/293994
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุลักขณา ใจองอาจ . (2561). ผลของโปรแกรมกิจกรรมแนะแนว ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุลักขณา ใจองอาจ . 2561. "ผลของโปรแกรมกิจกรรมแนะแนว ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุลักขณา ใจองอาจ . "ผลของโปรแกรมกิจกรรมแนะแนว ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561. Print.
สุลักขณา ใจองอาจ . ผลของโปรแกรมกิจกรรมแนะแนว ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2561.