ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระบวนการสื่อสารในการอนุรักษ์แม่น้ำ ของตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระบวนการสื่อสารในการอนุรักษ์แม่น้ำ ของตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
นักวิจัย : นิลุบล แสนอาทิตย์
คำค้น : การสื่อสาร , การอนุรักษ์แม่น้ำ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/159557
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิลุบล แสนอาทิตย์ . (2547). กระบวนการสื่อสารในการอนุรักษ์แม่น้ำ ของตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิลุบล แสนอาทิตย์ . 2547. "กระบวนการสื่อสารในการอนุรักษ์แม่น้ำ ของตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิลุบล แสนอาทิตย์ . "กระบวนการสื่อสารในการอนุรักษ์แม่น้ำ ของตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
นิลุบล แสนอาทิตย์ . กระบวนการสื่อสารในการอนุรักษ์แม่น้ำ ของตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.