ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินผลการนำระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในเขตความรับผิดชอบ ของสำนักงานคลังเขต 5 กรมบัญชีกลาง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินผลการนำระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในเขตความรับผิดชอบ ของสำนักงานคลังเขต 5 กรมบัญชีกลาง
นักวิจัย : ชาญพงค์ รุ่งทอง
คำค้น : สำนักงานคลังเขต 5 , ระบบงบประมาณ , ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ไพรัช ตระการศิรินนท์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/208631
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชาญพงค์ รุ่งทอง . (2551). การประเมินผลการนำระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในเขตความรับผิดชอบ ของสำนักงานคลังเขต 5 กรมบัญชีกลาง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ชาญพงค์ รุ่งทอง . 2551. "การประเมินผลการนำระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในเขตความรับผิดชอบ ของสำนักงานคลังเขต 5 กรมบัญชีกลาง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ชาญพงค์ รุ่งทอง . "การประเมินผลการนำระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในเขตความรับผิดชอบ ของสำนักงานคลังเขต 5 กรมบัญชีกลาง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551. Print.
ชาญพงค์ รุ่งทอง . การประเมินผลการนำระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในเขตความรับผิดชอบ ของสำนักงานคลังเขต 5 กรมบัญชีกลาง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2551.