ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการกับการปฏิรูปการเงินการคลังของสยาม ในบริบทโลกาวิวัตน์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการกับการปฏิรูปการเงินการคลังของสยาม ในบริบทโลกาวิวัตน์
นักวิจัย : จุฑารัตน์ วินิจสกุลไทย
คำค้น : การเงิน , การคลัง , เทวะวงศ์วโรปการ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/178495
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จุฑารัตน์ วินิจสกุลไทย . (2548). บทบาทของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการกับการปฏิรูปการเงินการคลังของสยาม ในบริบทโลกาวิวัตน์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
จุฑารัตน์ วินิจสกุลไทย . 2548. "บทบาทของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการกับการปฏิรูปการเงินการคลังของสยาม ในบริบทโลกาวิวัตน์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
จุฑารัตน์ วินิจสกุลไทย . "บทบาทของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการกับการปฏิรูปการเงินการคลังของสยาม ในบริบทโลกาวิวัตน์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2548. Print.
จุฑารัตน์ วินิจสกุลไทย . บทบาทของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการกับการปฏิรูปการเงินการคลังของสยาม ในบริบทโลกาวิวัตน์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2548.