ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บริบททางนิเวศวิทยา ,วิถีชีวิต,ความเชื่อทางวัฒนธรรม และประสบการณ์เกี่ยวกับ ไข้เลือดออกของชาวกะเหรี่ยง : การวิจัยเชิงคุณภาพ กรณีศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บริบททางนิเวศวิทยา ,วิถีชีวิต,ความเชื่อทางวัฒนธรรม และประสบการณ์เกี่ยวกับ ไข้เลือดออกของชาวกะเหรี่ยง : การวิจัยเชิงคุณภาพ กรณีศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี
นักวิจัย : ธัญวีร์ สิทธิสม
คำค้น : ไข้เลือดออก/กะเหรี่ยง , วิถีชีวิต , วัฒนธรรมความเชื่อ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ลือชัย ศรีเงินยวง
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/293433
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธัญวีร์ สิทธิสม . (2558). บริบททางนิเวศวิทยา ,วิถีชีวิต,ความเชื่อทางวัฒนธรรม และประสบการณ์เกี่ยวกับ ไข้เลือดออกของชาวกะเหรี่ยง : การวิจัยเชิงคุณภาพ กรณีศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : มหวิทยาลัยมหิดล.
ธัญวีร์ สิทธิสม . 2558. "บริบททางนิเวศวิทยา ,วิถีชีวิต,ความเชื่อทางวัฒนธรรม และประสบการณ์เกี่ยวกับ ไข้เลือดออกของชาวกะเหรี่ยง : การวิจัยเชิงคุณภาพ กรณีศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : มหวิทยาลัยมหิดล.
ธัญวีร์ สิทธิสม . "บริบททางนิเวศวิทยา ,วิถีชีวิต,ความเชื่อทางวัฒนธรรม และประสบการณ์เกี่ยวกับ ไข้เลือดออกของชาวกะเหรี่ยง : การวิจัยเชิงคุณภาพ กรณีศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : มหวิทยาลัยมหิดล, 2558. Print.
ธัญวีร์ สิทธิสม . บริบททางนิเวศวิทยา ,วิถีชีวิต,ความเชื่อทางวัฒนธรรม และประสบการณ์เกี่ยวกับ ไข้เลือดออกของชาวกะเหรี่ยง : การวิจัยเชิงคุณภาพ กรณีศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี. กรุงเทพมหานคร : มหวิทยาลัยมหิดล; 2558.