ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
นักวิจัย : กรมประชาสัมพันธ์
คำค้น : การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร , การบรรเทาสาธารณภัย , การประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/291113
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กรมประชาสัมพันธ์ . (2560). การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560.
    กรุงเทพมหานคร : กรมประชาสัมพันธ์.
กรมประชาสัมพันธ์ . 2560. "การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560".
    กรุงเทพมหานคร : กรมประชาสัมพันธ์.
กรมประชาสัมพันธ์ . "การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560."
    กรุงเทพมหานคร : กรมประชาสัมพันธ์, 2560. Print.
กรมประชาสัมพันธ์ . การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560. กรุงเทพมหานคร : กรมประชาสัมพันธ์; 2560.