ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาพันธกรณีและความพร้อมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาพันธกรณีและความพร้อมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003
นักวิจัย : แสวง บุญเฉลิมวิภาส , วิสูตร ตุวยานนท์ , ขจิต จิตตเสวี , บรรเจิด สิงคะเนติ , จันทิมา ธนาสว่างกุล , อำนาจ บุบผามาศ , ทวีศักดิ์ เอื้ออมรวนิช , ไพศาล ลิ้มสถิตย์ , กิตติพงษ์ พงษ์พัทธนคุณ , ขอบฟ้า นันทโรจนาพ , กุลภา เสือแพร , ปิยะดา ศิลปอาชา
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1) ศึกษาวิวัฒนาการของความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและความเป็นมาของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003และกลไกต่างๆ ที่กำหนดไว้ในการปฏิบัติตามอนุสัญญาฉบับนี้ 2) ศึกษาวิเคราะห์หลักการพื้นฐานของอนุสัญญาดังกล่าว โดยเน้นประเด็นสำคัญเรื่อง การป้องกันการทุจริตโดยองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ รวมถึงการมีส่วนร่วมของภาค ประชาสังคมโดยเฉพาะองค์กรพัฒนาเอกชน การกำหนดให้การทุจริตในลักษณะต่างๆ ตามอนุสัญญาฯ เป็นความผิดอาญา การดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำผิดโดยเฉพาะการติดตามสินทรัพย์คืน ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3) ศึกษาวิเคราะห์สิทธิ หน้าที่และพันธกรณีต่างๆ ของรัฐภาคี และพิจารณาความสอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน และจัดทำข้อเสนอในการปรับปรุงแก้ไขหรือออกกฎหมายใหม่ หรือมาตรการที่จำเป็นเพื่อรองรับพันธกรณีต่างๆ ในอนุสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ โดยการศึกษาถึงความเกี่ยวโยงกับอนุสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศอื่น และศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 4) ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบของการเข้าเป็นภาคีหรือไม่เข้าเป็นภาคีตามอนุสัญญาดังกล่าวโดยเฉพาะระบบการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

บรรณานุกรม :
แสวง บุญเฉลิมวิภาส , วิสูตร ตุวยานนท์ , ขจิต จิตตเสวี , บรรเจิด สิงคะเนติ , จันทิมา ธนาสว่างกุล , อำนาจ บุบผามาศ , ทวีศักดิ์ เอื้ออมรวนิช , ไพศาล ลิ้มสถิตย์ , กิตติพงษ์ พงษ์พัทธนคุณ , ขอบฟ้า นันทโรจนาพ , กุลภา เสือแพร , ปิยะดา ศิลปอาชา . (2551). การศึกษาพันธกรณีและความพร้อมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003.
    นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.).
แสวง บุญเฉลิมวิภาส , วิสูตร ตุวยานนท์ , ขจิต จิตตเสวี , บรรเจิด สิงคะเนติ , จันทิมา ธนาสว่างกุล , อำนาจ บุบผามาศ , ทวีศักดิ์ เอื้ออมรวนิช , ไพศาล ลิ้มสถิตย์ , กิตติพงษ์ พงษ์พัทธนคุณ , ขอบฟ้า นันทโรจนาพ , กุลภา เสือแพร , ปิยะดา ศิลปอาชา . 2551. "การศึกษาพันธกรณีและความพร้อมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003".
    นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.).
แสวง บุญเฉลิมวิภาส , วิสูตร ตุวยานนท์ , ขจิต จิตตเสวี , บรรเจิด สิงคะเนติ , จันทิมา ธนาสว่างกุล , อำนาจ บุบผามาศ , ทวีศักดิ์ เอื้ออมรวนิช , ไพศาล ลิ้มสถิตย์ , กิตติพงษ์ พงษ์พัทธนคุณ , ขอบฟ้า นันทโรจนาพ , กุลภา เสือแพร , ปิยะดา ศิลปอาชา . "การศึกษาพันธกรณีและความพร้อมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003."
    นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.), 2551. Print.
แสวง บุญเฉลิมวิภาส , วิสูตร ตุวยานนท์ , ขจิต จิตตเสวี , บรรเจิด สิงคะเนติ , จันทิมา ธนาสว่างกุล , อำนาจ บุบผามาศ , ทวีศักดิ์ เอื้ออมรวนิช , ไพศาล ลิ้มสถิตย์ , กิตติพงษ์ พงษ์พัทธนคุณ , ขอบฟ้า นันทโรจนาพ , กุลภา เสือแพร , ปิยะดา ศิลปอาชา . การศึกษาพันธกรณีและความพร้อมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003. นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.); 2551.