ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการธุรกิจบุหรี่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการธุรกิจบุหรี่
นักวิจัย : กิติยา ปรัตถจริยา
คำค้น : การสื่อสาร , ความรับผิดชอบต่อสังคม , ผู้ประกอบการธุรกิจบุหรี่ , ธุรกิจบุหรี่
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ปาริชาต สถาปิตานนท์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/235609
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กิติยา ปรัตถจริยา . (2552). การสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการธุรกิจบุหรี่.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กิติยา ปรัตถจริยา . 2552. "การสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการธุรกิจบุหรี่".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กิติยา ปรัตถจริยา . "การสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการธุรกิจบุหรี่."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
กิติยา ปรัตถจริยา . การสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการธุรกิจบุหรี่. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.