ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินต้นทุน-ประสิทธิผลของอินซูลินกลายีนและเอ็นพีเอชอินซูลินในการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินต้นทุน-ประสิทธิผลของอินซูลินกลายีนและเอ็นพีเอชอินซูลินในการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
นักวิจัย : ชาลี สันประเสริฐ
คำค้น : อินสุลิน , เบาหวาน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/265077
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชาลี สันประเสริฐ . (2549). การประเมินต้นทุน-ประสิทธิผลของอินซูลินกลายีนและเอ็นพีเอชอินซูลินในการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ชาลี สันประเสริฐ . 2549. "การประเมินต้นทุน-ประสิทธิผลของอินซูลินกลายีนและเอ็นพีเอชอินซูลินในการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ชาลี สันประเสริฐ . "การประเมินต้นทุน-ประสิทธิผลของอินซูลินกลายีนและเอ็นพีเอชอินซูลินในการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. Print.
ชาลี สันประเสริฐ . การประเมินต้นทุน-ประสิทธิผลของอินซูลินกลายีนและเอ็นพีเอชอินซูลินในการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; 2549.