ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินปริมาณสารอินทรีย์ในรูปบีโอดีในพื้นที่การใช้ประโยชน์เกษตรกรรมและป่าไม้ บริเวณลุ่มน้ำบางปะกง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินปริมาณสารอินทรีย์ในรูปบีโอดีในพื้นที่การใช้ประโยชน์เกษตรกรรมและป่าไม้ บริเวณลุ่มน้ำบางปะกง
นักวิจัย : อุราสี ทองยัง
คำค้น : มลพิษทางน้ำ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/263497
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อุราสี ทองยัง . (2549). การประเมินปริมาณสารอินทรีย์ในรูปบีโอดีในพื้นที่การใช้ประโยชน์เกษตรกรรมและป่าไม้ บริเวณลุ่มน้ำบางปะกง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
อุราสี ทองยัง . 2549. "การประเมินปริมาณสารอินทรีย์ในรูปบีโอดีในพื้นที่การใช้ประโยชน์เกษตรกรรมและป่าไม้ บริเวณลุ่มน้ำบางปะกง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
อุราสี ทองยัง . "การประเมินปริมาณสารอินทรีย์ในรูปบีโอดีในพื้นที่การใช้ประโยชน์เกษตรกรรมและป่าไม้ บริเวณลุ่มน้ำบางปะกง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549. Print.
อุราสี ทองยัง . การประเมินปริมาณสารอินทรีย์ในรูปบีโอดีในพื้นที่การใช้ประโยชน์เกษตรกรรมและป่าไม้ บริเวณลุ่มน้ำบางปะกง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2549.