ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครต่อสมรรถนะในการรองรับน้ำ :

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครต่อสมรรถนะในการรองรับน้ำ :
นักวิจัย : พาริก เวาะแซ
คำค้น : ที่ดินเพื่อการเกษตร , ที่ดิน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/260678
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พาริก เวาะแซ . (2555). ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครต่อสมรรถนะในการรองรับน้ำ :.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พาริก เวาะแซ . 2555. "ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครต่อสมรรถนะในการรองรับน้ำ :".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พาริก เวาะแซ . "ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครต่อสมรรถนะในการรองรับน้ำ :."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. Print.
พาริก เวาะแซ . ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครต่อสมรรถนะในการรองรับน้ำ :. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2555.