ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจสอบแบบแผนการแสดงออกของไมโครอาร์เอ็นเอในกระบวนการก่อมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับการติดพยาธิใบไม้ตับเพื่อประยุกต์ใช้ในการป้องกันและรักษาโรค

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจสอบแบบแผนการแสดงออกของไมโครอาร์เอ็นเอในกระบวนการก่อมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับการติดพยาธิใบไม้ตับเพื่อประยุกต์ใช้ในการป้องกันและรักษาโรค
นักวิจัย : นิษณา นามวาท
คำค้น : ท่อน้ำดี , อาร์เอ็นเอ , พยาธิใบไม้ในตับ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : พวงรัตน์ ยงวณิชย์ , วัชรินทร์ ลอยลม , พรชีรา ชูสอน
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/256208
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิษณา นามวาท . (2554). การตรวจสอบแบบแผนการแสดงออกของไมโครอาร์เอ็นเอในกระบวนการก่อมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับการติดพยาธิใบไม้ตับเพื่อประยุกต์ใช้ในการป้องกันและรักษาโรค.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
นิษณา นามวาท . 2554. "การตรวจสอบแบบแผนการแสดงออกของไมโครอาร์เอ็นเอในกระบวนการก่อมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับการติดพยาธิใบไม้ตับเพื่อประยุกต์ใช้ในการป้องกันและรักษาโรค".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
นิษณา นามวาท . "การตรวจสอบแบบแผนการแสดงออกของไมโครอาร์เอ็นเอในกระบวนการก่อมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับการติดพยาธิใบไม้ตับเพื่อประยุกต์ใช้ในการป้องกันและรักษาโรค."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554. Print.
นิษณา นามวาท . การตรวจสอบแบบแผนการแสดงออกของไมโครอาร์เอ็นเอในกระบวนการก่อมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับการติดพยาธิใบไม้ตับเพื่อประยุกต์ใช้ในการป้องกันและรักษาโรค. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2554.