ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลักษณะ แรงจูงใจของผู้ส่ง และผลกระบทของอีเมลส่งต่อ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ลักษณะ แรงจูงใจของผู้ส่ง และผลกระบทของอีเมลส่งต่อ
นักวิจัย : สมประสงค์ แสงอินทร์
คำค้น : จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ดวงกมล ชาติประเสริฐ,
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/254020
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมประสงค์ แสงอินทร์ . (2553). ลักษณะ แรงจูงใจของผู้ส่ง และผลกระบทของอีเมลส่งต่อ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
สมประสงค์ แสงอินทร์ . 2553. "ลักษณะ แรงจูงใจของผู้ส่ง และผลกระบทของอีเมลส่งต่อ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
สมประสงค์ แสงอินทร์ . "ลักษณะ แรงจูงใจของผู้ส่ง และผลกระบทของอีเมลส่งต่อ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2553. Print.
สมประสงค์ แสงอินทร์ . ลักษณะ แรงจูงใจของผู้ส่ง และผลกระบทของอีเมลส่งต่อ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2553.