ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการสื่อสารที่พึงประสงค์ในการรณรงค์ โครงการผู้หญิงรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการสื่อสารที่พึงประสงค์ในการรณรงค์ โครงการผู้หญิงรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่
นักวิจัย : ฉัตรนภา อำพลพีรพันธ์
คำค้น : การประชาสัมพันธ์ , บุหรี่ , โครงการผู้หญิงรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ปาริชาต สถาปิตานนท์,
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/253740
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฉัตรนภา อำพลพีรพันธ์ . (2553). แนวทางการสื่อสารที่พึงประสงค์ในการรณรงค์ โครงการผู้หญิงรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ฉัตรนภา อำพลพีรพันธ์ . 2553. "แนวทางการสื่อสารที่พึงประสงค์ในการรณรงค์ โครงการผู้หญิงรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ฉัตรนภา อำพลพีรพันธ์ . "แนวทางการสื่อสารที่พึงประสงค์ในการรณรงค์ โครงการผู้หญิงรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2553. Print.
ฉัตรนภา อำพลพีรพันธ์ . แนวทางการสื่อสารที่พึงประสงค์ในการรณรงค์ โครงการผู้หญิงรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2553.