ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจและการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อการจัดการก๊าซเรือนกระจกในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจและการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อการจัดการก๊าซเรือนกระจกในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
นักวิจัย : วรเดช เกรียงสันติกุล
คำค้น : ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ , ก๊าซเรือนกระจก , ปูนซีเมนต์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ,
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/253323
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรเดช เกรียงสันติกุล . (2553). การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจและการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อการจัดการก๊าซเรือนกระจกในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาลัย,.
วรเดช เกรียงสันติกุล . 2553. "การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจและการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อการจัดการก๊าซเรือนกระจกในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาลัย,.
วรเดช เกรียงสันติกุล . "การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจและการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อการจัดการก๊าซเรือนกระจกในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาลัย,, 2553. Print.
วรเดช เกรียงสันติกุล . การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจและการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อการจัดการก๊าซเรือนกระจกในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาลัย,; 2553.