ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระบวนการสื่อสารและการตัดสินใจริเริ่มกิจการธุรกิจด้านสื่อที่มีเนื้อหาส่งเสริมสังคม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระบวนการสื่อสารและการตัดสินใจริเริ่มกิจการธุรกิจด้านสื่อที่มีเนื้อหาส่งเสริมสังคม
นักวิจัย : วันวิสาข์ สหัสสานนท์
คำค้น : การสื่อสารทางธุรกิจ , กิจการเพื่อสังคม , ผู้ประกอบการทางสังคม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ปาริชาต สถาปิตานนท์,
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/252947
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วันวิสาข์ สหัสสานนท์ . (2553). กระบวนการสื่อสารและการตัดสินใจริเริ่มกิจการธุรกิจด้านสื่อที่มีเนื้อหาส่งเสริมสังคม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
วันวิสาข์ สหัสสานนท์ . 2553. "กระบวนการสื่อสารและการตัดสินใจริเริ่มกิจการธุรกิจด้านสื่อที่มีเนื้อหาส่งเสริมสังคม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
วันวิสาข์ สหัสสานนท์ . "กระบวนการสื่อสารและการตัดสินใจริเริ่มกิจการธุรกิจด้านสื่อที่มีเนื้อหาส่งเสริมสังคม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2553. Print.
วันวิสาข์ สหัสสานนท์ . กระบวนการสื่อสารและการตัดสินใจริเริ่มกิจการธุรกิจด้านสื่อที่มีเนื้อหาส่งเสริมสังคม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2553.