ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความแปรปรวนของความเข้มข้นฝุ่นและปริมาณแบคทีเรียในอากาศกับการระบายอากาศและกิจกรรมภายในห้องของโรงพยาบาลกลาง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความแปรปรวนของความเข้มข้นฝุ่นและปริมาณแบคทีเรียในอากาศกับการระบายอากาศและกิจกรรมภายในห้องของโรงพยาบาลกลาง
นักวิจัย : ธีรวงศ์ มีชื่น
คำค้น : คุณภาพอากาศ , ฝุ่น , แบคทีเรีย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์,
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/252703
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธีรวงศ์ มีชื่น . (2553). ความแปรปรวนของความเข้มข้นฝุ่นและปริมาณแบคทีเรียในอากาศกับการระบายอากาศและกิจกรรมภายในห้องของโรงพยาบาลกลาง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ธีรวงศ์ มีชื่น . 2553. "ความแปรปรวนของความเข้มข้นฝุ่นและปริมาณแบคทีเรียในอากาศกับการระบายอากาศและกิจกรรมภายในห้องของโรงพยาบาลกลาง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ธีรวงศ์ มีชื่น . "ความแปรปรวนของความเข้มข้นฝุ่นและปริมาณแบคทีเรียในอากาศกับการระบายอากาศและกิจกรรมภายในห้องของโรงพยาบาลกลาง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2553. Print.
ธีรวงศ์ มีชื่น . ความแปรปรวนของความเข้มข้นฝุ่นและปริมาณแบคทีเรียในอากาศกับการระบายอากาศและกิจกรรมภายในห้องของโรงพยาบาลกลาง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2553.