ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของวิธีการทำแห้งและภาวะการเก็บรักษาต่อปริมาณของสารกลุ่มฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิแดง Oryza sativa L.

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของวิธีการทำแห้งและภาวะการเก็บรักษาต่อปริมาณของสารกลุ่มฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิแดง Oryza sativa L.
นักวิจัย : ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล
คำค้น : ข้าวกล้องหอมมะลิแดง , สารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิแดง , ฟีนอลลิก
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ขนิษฐา ธนานุวงศ์,
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/252182
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล . (2551). ผลของวิธีการทำแห้งและภาวะการเก็บรักษาต่อปริมาณของสารกลุ่มฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิแดง Oryza sativa L..
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล . 2551. "ผลของวิธีการทำแห้งและภาวะการเก็บรักษาต่อปริมาณของสารกลุ่มฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิแดง Oryza sativa L.".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล . "ผลของวิธีการทำแห้งและภาวะการเก็บรักษาต่อปริมาณของสารกลุ่มฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิแดง Oryza sativa L.."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2551. Print.
ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล . ผลของวิธีการทำแห้งและภาวะการเก็บรักษาต่อปริมาณของสารกลุ่มฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิแดง Oryza sativa L.. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2551.