ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการไหลของสินค้าออกจากคลังสินค้า

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการไหลของสินค้าออกจากคลังสินค้า
นักวิจัย : สราวุธ เดชอินทรนารักษ์
คำค้น : ประสิทธิภาพ , สินค้าออก , การปรับปรุงประสิทธิภาพ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ปวีณา เชาวลิตวงศ์,
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/251581
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สราวุธ เดชอินทรนารักษ์ . (2553). การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการไหลของสินค้าออกจากคลังสินค้า.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
สราวุธ เดชอินทรนารักษ์ . 2553. "การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการไหลของสินค้าออกจากคลังสินค้า".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
สราวุธ เดชอินทรนารักษ์ . "การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการไหลของสินค้าออกจากคลังสินค้า."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2553. Print.
สราวุธ เดชอินทรนารักษ์ . การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการไหลของสินค้าออกจากคลังสินค้า. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2553.