ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงการวางแผนการแปรรูปกระดาษทิชชู

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงการวางแผนการแปรรูปกระดาษทิชชู
นักวิจัย : ภาคภูมิ รุ่งชวาลนนท์
คำค้น : การแปรรูป , กระดาษ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ปวีณา เชาวลิตวงศ์,
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/251078
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภาคภูมิ รุ่งชวาลนนท์ . (2553). การปรับปรุงการวางแผนการแปรรูปกระดาษทิชชู.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ภาคภูมิ รุ่งชวาลนนท์ . 2553. "การปรับปรุงการวางแผนการแปรรูปกระดาษทิชชู".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ภาคภูมิ รุ่งชวาลนนท์ . "การปรับปรุงการวางแผนการแปรรูปกระดาษทิชชู."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2553. Print.
ภาคภูมิ รุ่งชวาลนนท์ . การปรับปรุงการวางแผนการแปรรูปกระดาษทิชชู. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2553.