ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรากฏของไกลโคสอะมิโนไกลแคนส์และกลไกการทำงานของระบบ Fas-Fas ligand ในท่อนำไข่ของกระบือปลักไทยในระยะฟอลลิคูลาร์และระยะลูเทียล

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรากฏของไกลโคสอะมิโนไกลแคนส์และกลไกการทำงานของระบบ Fas-Fas ligand ในท่อนำไข่ของกระบือปลักไทยในระยะฟอลลิคูลาร์และระยะลูเทียล
นักวิจัย : ไพศาล เทียนไทย
คำค้น : กระบือปลัก
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : พรชลิต อัศวชีพ
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/250439
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ไพศาล เทียนไทย . (2555). การปรากฏของไกลโคสอะมิโนไกลแคนส์และกลไกการทำงานของระบบ Fas-Fas ligand ในท่อนำไข่ของกระบือปลักไทยในระยะฟอลลิคูลาร์และระยะลูเทียล.
    กรุงเทพมหานคร : คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ไพศาล เทียนไทย . 2555. "การปรากฏของไกลโคสอะมิโนไกลแคนส์และกลไกการทำงานของระบบ Fas-Fas ligand ในท่อนำไข่ของกระบือปลักไทยในระยะฟอลลิคูลาร์และระยะลูเทียล".
    กรุงเทพมหานคร : คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ไพศาล เทียนไทย . "การปรากฏของไกลโคสอะมิโนไกลแคนส์และกลไกการทำงานของระบบ Fas-Fas ligand ในท่อนำไข่ของกระบือปลักไทยในระยะฟอลลิคูลาร์และระยะลูเทียล."
    กรุงเทพมหานคร : คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2555. Print.
ไพศาล เทียนไทย . การปรากฏของไกลโคสอะมิโนไกลแคนส์และกลไกการทำงานของระบบ Fas-Fas ligand ในท่อนำไข่ของกระบือปลักไทยในระยะฟอลลิคูลาร์และระยะลูเทียล. กรุงเทพมหานคร : คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2555.