ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ระบบการชำระเงินของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ระบบการชำระเงินของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : จักรธร มนูรัษฎา
คำค้น : บริการรับชำระค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ , ระบบชำระค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ , ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : บงการ หอมนาน
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/237756
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จักรธร มนูรัษฎา . (2553). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ระบบการชำระเงินของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
จักรธร มนูรัษฎา . 2553. "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ระบบการชำระเงินของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
จักรธร มนูรัษฎา . "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ระบบการชำระเงินของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2553. Print.
จักรธร มนูรัษฎา . ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ระบบการชำระเงินของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์; 2553.