ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาชนิดของตัวพยุง และสภาวะที่เหมาะสมต่อการตรึงตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพที่ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาชนิดของตัวพยุง และสภาวะที่เหมาะสมต่อการตรึงตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพที่ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล
นักวิจัย : วีระ ปิยธีรวงศ์
คำค้น : ตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพ , ไบโอดีเซล
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สิรินดา ยุ่นฉลาด , ผกาวดี แก้วกันเนตร
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/237499
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วีระ ปิยธีรวงศ์ . (2553). การศึกษาชนิดของตัวพยุง และสภาวะที่เหมาะสมต่อการตรึงตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพที่ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล.
    กรุงเทพมหานคร : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วีระ ปิยธีรวงศ์ . 2553. "การศึกษาชนิดของตัวพยุง และสภาวะที่เหมาะสมต่อการตรึงตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพที่ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล".
    กรุงเทพมหานคร : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วีระ ปิยธีรวงศ์ . "การศึกษาชนิดของตัวพยุง และสภาวะที่เหมาะสมต่อการตรึงตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพที่ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล."
    กรุงเทพมหานคร : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print.
วีระ ปิยธีรวงศ์ . การศึกษาชนิดของตัวพยุง และสภาวะที่เหมาะสมต่อการตรึงตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพที่ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล. กรุงเทพมหานคร : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2553.