ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พลวัตของขบวนการต่อต้านการแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พลวัตของขบวนการต่อต้านการแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540
นักวิจัย : ธวัชชัย ป้องศรี
คำค้น : ขบวนการต่อต้าน , การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย , วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ , การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ประภาส ปิ่นตบแต่ง
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/234899
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธวัชชัย ป้องศรี . (2552). พลวัตของขบวนการต่อต้านการแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธวัชชัย ป้องศรี . 2552. "พลวัตของขบวนการต่อต้านการแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธวัชชัย ป้องศรี . "พลวัตของขบวนการต่อต้านการแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
ธวัชชัย ป้องศรี . พลวัตของขบวนการต่อต้านการแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.