ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาการให้ความร้อนต่อสมบัติทางกลของเหล็กเส้นรีดซ้ำจากเหล็กข้ออ้อยที่ผ่านการใช้งานแล้ว

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาการให้ความร้อนต่อสมบัติทางกลของเหล็กเส้นรีดซ้ำจากเหล็กข้ออ้อยที่ผ่านการใช้งานแล้ว
นักวิจัย : สมศักดิ์ อิทธิโสภณกุล
คำค้น : เหล็กเส้นรีดซ้ำ , เหล็กข้ออ้อย , สมบัติเชิงกล , ความร้อน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/234778
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมศักดิ์ อิทธิโสภณกุล . (2553). การศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาการให้ความร้อนต่อสมบัติทางกลของเหล็กเส้นรีดซ้ำจากเหล็กข้ออ้อยที่ผ่านการใช้งานแล้ว.
    กรุงเทพมหานคร : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี,.
สมศักดิ์ อิทธิโสภณกุล . 2553. "การศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาการให้ความร้อนต่อสมบัติทางกลของเหล็กเส้นรีดซ้ำจากเหล็กข้ออ้อยที่ผ่านการใช้งานแล้ว".
    กรุงเทพมหานคร : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี,.
สมศักดิ์ อิทธิโสภณกุล . "การศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาการให้ความร้อนต่อสมบัติทางกลของเหล็กเส้นรีดซ้ำจากเหล็กข้ออ้อยที่ผ่านการใช้งานแล้ว."
    กรุงเทพมหานคร : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี,, 2553. Print.
สมศักดิ์ อิทธิโสภณกุล . การศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาการให้ความร้อนต่อสมบัติทางกลของเหล็กเส้นรีดซ้ำจากเหล็กข้ออ้อยที่ผ่านการใช้งานแล้ว. กรุงเทพมหานคร : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี,; 2553.