ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจโรคเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลจากศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล กองทัพเรือ จ.ชลบุรี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจโรคเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลจากศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล กองทัพเรือ จ.ชลบุรี
นักวิจัย : ธนาพร ชื่นอิ่ม
คำค้น : เต่าทะเล , เต่าทะเล
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สุขุมาล จงธรรมคุณ
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/229919
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธนาพร ชื่นอิ่ม . (2552). การสำรวจโรคเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลจากศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล กองทัพเรือ จ.ชลบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,.
ธนาพร ชื่นอิ่ม . 2552. "การสำรวจโรคเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลจากศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล กองทัพเรือ จ.ชลบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,.
ธนาพร ชื่นอิ่ม . "การสำรวจโรคเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลจากศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล กองทัพเรือ จ.ชลบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,, 2552. Print.
ธนาพร ชื่นอิ่ม . การสำรวจโรคเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลจากศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล กองทัพเรือ จ.ชลบุรี. กรุงเทพมหานคร : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,; 2552.