ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การติดตามประเมินผลการนำระบบการควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้กับผู้กระทำผิด

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การติดตามประเมินผลการนำระบบการควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้กับผู้กระทำผิด
นักวิจัย : สุมนทิพย์ จิตสว่าง
คำค้น : ผู้กระทำผิด , การควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ฐิติยา เพชรมุนี
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/226936
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุมนทิพย์ จิตสว่าง . (2549). การติดตามประเมินผลการนำระบบการควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้กับผู้กระทำผิด.
    กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
สุมนทิพย์ จิตสว่าง . 2549. "การติดตามประเมินผลการนำระบบการควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้กับผู้กระทำผิด".
    กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
สุมนทิพย์ จิตสว่าง . "การติดตามประเมินผลการนำระบบการควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้กับผู้กระทำผิด."
    กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2549. Print.
สุมนทิพย์ จิตสว่าง . การติดตามประเมินผลการนำระบบการควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้กับผู้กระทำผิด. กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2549.