ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมในการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาใช้ในการบริหารโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมในการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาใช้ในการบริหารโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
นักวิจัย : สาริณี ไกรสังเกตุ
คำค้น : การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี , โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/225633
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สาริณี ไกรสังเกตุ . (2551). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมในการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาใช้ในการบริหารโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สาริณี ไกรสังเกตุ . 2551. "ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมในการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาใช้ในการบริหารโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สาริณี ไกรสังเกตุ . "ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมในการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาใช้ในการบริหารโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551. Print.
สาริณี ไกรสังเกตุ . ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมในการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาใช้ในการบริหารโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช; 2551.