ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินศักยภาพของพยาบาลในการให้บริการทางสุขภาพแก่สตรีที่ถูกสามีกระทำความรุนแรง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินศักยภาพของพยาบาลในการให้บริการทางสุขภาพแก่สตรีที่ถูกสามีกระทำความรุนแรง
นักวิจัย : สุกัญญา ปริสัญญกุล
คำค้น : ศักยภาพ , พยาบาล , บริการสุขภาพ , สตรีที่ถูกทารุณ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : นงลักษณ์ พงษ์ยืน , เกสรา ศรีพิชญาการ
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/224908
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุกัญญา ปริสัญญกุล . (2551). การประเมินศักยภาพของพยาบาลในการให้บริการทางสุขภาพแก่สตรีที่ถูกสามีกระทำความรุนแรง.
    กรุงเทพมหานคร : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
สุกัญญา ปริสัญญกุล . 2551. "การประเมินศักยภาพของพยาบาลในการให้บริการทางสุขภาพแก่สตรีที่ถูกสามีกระทำความรุนแรง".
    กรุงเทพมหานคร : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
สุกัญญา ปริสัญญกุล . "การประเมินศักยภาพของพยาบาลในการให้บริการทางสุขภาพแก่สตรีที่ถูกสามีกระทำความรุนแรง."
    กรุงเทพมหานคร : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2551. Print.
สุกัญญา ปริสัญญกุล . การประเมินศักยภาพของพยาบาลในการให้บริการทางสุขภาพแก่สตรีที่ถูกสามีกระทำความรุนแรง. กรุงเทพมหานคร : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,; 2551.