ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศึกษาความเป็นพิษของเกลือ NaCl ต่อจุลินทรีย์ในกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์แบบไร้อากาศ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศึกษาความเป็นพิษของเกลือ NaCl ต่อจุลินทรีย์ในกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์แบบไร้อากาศ
นักวิจัย : เบญจพร สุรารักษ์
คำค้น : เกลือ , จุลินทรีย์ , สารอินทรีย์ , การย่อยสลายแบบไร้อากาศ , โซเดียมคลอไรด์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ประทิน กุลละวณิชย์ , ภาวิณี ชัยประเสริฐ
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/219310
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เบญจพร สุรารักษ์ . (2551). ศึกษาความเป็นพิษของเกลือ NaCl ต่อจุลินทรีย์ในกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์แบบไร้อากาศ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,.
เบญจพร สุรารักษ์ . 2551. "ศึกษาความเป็นพิษของเกลือ NaCl ต่อจุลินทรีย์ในกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์แบบไร้อากาศ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,.
เบญจพร สุรารักษ์ . "ศึกษาความเป็นพิษของเกลือ NaCl ต่อจุลินทรีย์ในกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์แบบไร้อากาศ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,, 2551. Print.
เบญจพร สุรารักษ์ . ศึกษาความเป็นพิษของเกลือ NaCl ต่อจุลินทรีย์ในกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์แบบไร้อากาศ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,; 2551.