ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเอง ต่อการรับรู้อาการเตือนของผู้ป่วยจิตเภท

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเอง ต่อการรับรู้อาการเตือนของผู้ป่วยจิตเภท
นักวิจัย : สุภาวดี บุญชู
คำค้น : จิตเภท , การรับรู้ความสามารถตนเอง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : เพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/205637
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุภาวดี บุญชู . (2551). ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเอง ต่อการรับรู้อาการเตือนของผู้ป่วยจิตเภท.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภาวดี บุญชู . 2551. "ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเอง ต่อการรับรู้อาการเตือนของผู้ป่วยจิตเภท".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภาวดี บุญชู . "ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเอง ต่อการรับรู้อาการเตือนของผู้ป่วยจิตเภท."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
สุภาวดี บุญชู . ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเอง ต่อการรับรู้อาการเตือนของผู้ป่วยจิตเภท. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.