ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ และประสิทธิผลของการรณรงค์ต่อต้านซีดีละเมิดลิขสิทธิ์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ และประสิทธิผลของการรณรงค์ต่อต้านซีดีละเมิดลิขสิทธิ์
นักวิจัย : ชวณี ลี้ตระกูล
คำค้น : การรณรงค์ต่อต้านซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ , ซีดี , การละเมิดลิขสิทธิ์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/196104
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชวณี ลี้ตระกูล . (2549). กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ และประสิทธิผลของการรณรงค์ต่อต้านซีดีละเมิดลิขสิทธิ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ชวณี ลี้ตระกูล . 2549. "กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ และประสิทธิผลของการรณรงค์ต่อต้านซีดีละเมิดลิขสิทธิ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ชวณี ลี้ตระกูล . "กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ และประสิทธิผลของการรณรงค์ต่อต้านซีดีละเมิดลิขสิทธิ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2549. Print.
ชวณี ลี้ตระกูล . กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ และประสิทธิผลของการรณรงค์ต่อต้านซีดีละเมิดลิขสิทธิ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2549.