ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของขั้นตอนการกำจัดตัวประสานและการเผาผนึกต่อสมบัติเชิงกล และโครงสร้างทางจุลภาคของเหล็กกล้าไร้สนิมชนิด 17-4PH

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของขั้นตอนการกำจัดตัวประสานและการเผาผนึกต่อสมบัติเชิงกล และโครงสร้างทางจุลภาคของเหล็กกล้าไร้สนิมชนิด 17-4PH
นักวิจัย : ธัญพร ยอดแก้ว
คำค้น : เหล็กกล้าไร้สนิม , การเผาอบผนึก , ตัวประสาน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/190934
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธัญพร ยอดแก้ว . (2549). ผลของขั้นตอนการกำจัดตัวประสานและการเผาผนึกต่อสมบัติเชิงกล และโครงสร้างทางจุลภาคของเหล็กกล้าไร้สนิมชนิด 17-4PH.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,.
ธัญพร ยอดแก้ว . 2549. "ผลของขั้นตอนการกำจัดตัวประสานและการเผาผนึกต่อสมบัติเชิงกล และโครงสร้างทางจุลภาคของเหล็กกล้าไร้สนิมชนิด 17-4PH".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,.
ธัญพร ยอดแก้ว . "ผลของขั้นตอนการกำจัดตัวประสานและการเผาผนึกต่อสมบัติเชิงกล และโครงสร้างทางจุลภาคของเหล็กกล้าไร้สนิมชนิด 17-4PH."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,, 2549. Print.
ธัญพร ยอดแก้ว . ผลของขั้นตอนการกำจัดตัวประสานและการเผาผนึกต่อสมบัติเชิงกล และโครงสร้างทางจุลภาคของเหล็กกล้าไร้สนิมชนิด 17-4PH. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,; 2549.