ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจหาการกลายพันธ์บริเวณอินเตอร์เซกเมนต์ของยีน SCN5A ในผู้ป่วยไหลตายที่มีลักษณะของกลุ่มอาการบรูกาดาด้วยเทคนิคเอสเอสซีพี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจหาการกลายพันธ์บริเวณอินเตอร์เซกเมนต์ของยีน SCN5A ในผู้ป่วยไหลตายที่มีลักษณะของกลุ่มอาการบรูกาดาด้วยเทคนิคเอสเอสซีพี
นักวิจัย : เทพฤทธิ์ สงวนไวพานิชกุล
คำค้น : ยีน , การกลายพันธุ์ , หัวใจวาย , โรคไหลตาย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/174598
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เทพฤทธิ์ สงวนไวพานิชกุล . (2548). การตรวจหาการกลายพันธ์บริเวณอินเตอร์เซกเมนต์ของยีน SCN5A ในผู้ป่วยไหลตายที่มีลักษณะของกลุ่มอาการบรูกาดาด้วยเทคนิคเอสเอสซีพี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
เทพฤทธิ์ สงวนไวพานิชกุล . 2548. "การตรวจหาการกลายพันธ์บริเวณอินเตอร์เซกเมนต์ของยีน SCN5A ในผู้ป่วยไหลตายที่มีลักษณะของกลุ่มอาการบรูกาดาด้วยเทคนิคเอสเอสซีพี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
เทพฤทธิ์ สงวนไวพานิชกุล . "การตรวจหาการกลายพันธ์บริเวณอินเตอร์เซกเมนต์ของยีน SCN5A ในผู้ป่วยไหลตายที่มีลักษณะของกลุ่มอาการบรูกาดาด้วยเทคนิคเอสเอสซีพี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2548. Print.
เทพฤทธิ์ สงวนไวพานิชกุล . การตรวจหาการกลายพันธ์บริเวณอินเตอร์เซกเมนต์ของยีน SCN5A ในผู้ป่วยไหลตายที่มีลักษณะของกลุ่มอาการบรูกาดาด้วยเทคนิคเอสเอสซีพี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2548.