ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้กากขี้แป้งน้ำยางข้น เป็นสารตัวเติมซีเมนต์ยางปูพื้น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้กากขี้แป้งน้ำยางข้น เป็นสารตัวเติมซีเมนต์ยางปูพื้น
นักวิจัย : เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี
คำค้น : ยางธรรมชาติ , กากขี้แป้ง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : เอกพล จันอิ , ประวิทย์ คงจันทร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/166708
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี . (2548). การใช้กากขี้แป้งน้ำยางข้น เป็นสารตัวเติมซีเมนต์ยางปูพื้น.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,.
เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี . 2548. "การใช้กากขี้แป้งน้ำยางข้น เป็นสารตัวเติมซีเมนต์ยางปูพื้น".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,.
เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี . "การใช้กากขี้แป้งน้ำยางข้น เป็นสารตัวเติมซีเมนต์ยางปูพื้น."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,, 2548. Print.
เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี . การใช้กากขี้แป้งน้ำยางข้น เป็นสารตัวเติมซีเมนต์ยางปูพื้น. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,; 2548.