ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลีลาการเขียนข่าวธุรกิจกับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสาร

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ลีลาการเขียนข่าวธุรกิจกับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสาร
นักวิจัย : พัชรินทร์ จงยิ่งเจริญวงศ์
คำค้น : ข่าว , การสื่อข่าวและการเขียนข่าว
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/160004
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พัชรินทร์ จงยิ่งเจริญวงศ์ . (2547). ลีลาการเขียนข่าวธุรกิจกับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสาร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
พัชรินทร์ จงยิ่งเจริญวงศ์ . 2547. "ลีลาการเขียนข่าวธุรกิจกับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสาร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
พัชรินทร์ จงยิ่งเจริญวงศ์ . "ลีลาการเขียนข่าวธุรกิจกับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสาร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2547. Print.
พัชรินทร์ จงยิ่งเจริญวงศ์ . ลีลาการเขียนข่าวธุรกิจกับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสาร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2547.