ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนลุ่มน้ำชี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนลุ่มน้ำชี
นักวิจัย : ไพบูลย์ บุญไชย
คำค้น : ทรัพยากรธรรมชาติ , ชุมชนลุ่มน้ำชี
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : กนกพร รัตนสุธีระกุล , สาวิตรี รตโนภาส
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/158155
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ไพบูลย์ บุญไชย . (2546). รูปแบบการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนลุ่มน้ำชี.
    กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ.],.
ไพบูลย์ บุญไชย . 2546. "รูปแบบการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนลุ่มน้ำชี".
    กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ.],.
ไพบูลย์ บุญไชย . "รูปแบบการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนลุ่มน้ำชี."
    กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ.],, 2546. Print.
ไพบูลย์ บุญไชย . รูปแบบการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนลุ่มน้ำชี. กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ.],; 2546.