ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับกัมมันตภาพของโมเลกุลตัวยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบ เอช ไอ วี-1 ในกลุ่มของสารอนุพันธุ์อีฟาวิเร็นซ์บนพื้นฐานของการจำลองโครงสร้างโดยคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับกัมมันตภาพของโมเลกุลตัวยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบ เอช ไอ วี-1 ในกลุ่มของสารอนุพันธุ์อีฟาวิเร็นซ์บนพื้นฐานของการจำลองโครงสร้างโดยคอมพิวเตอร์
นักวิจัย : พรพรรณ พึ่งโพธิ์
คำค้น : กัมมันตภาพรังสี , โมเลกุล , โรคเอดส์ , เอชไอวี-1 , สารยับยั้งเอนไซม์ , อีฟาวิเร็นซ์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/156978
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรพรรณ พึ่งโพธิ์ . (2547). การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับกัมมันตภาพของโมเลกุลตัวยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบ เอช ไอ วี-1 ในกลุ่มของสารอนุพันธุ์อีฟาวิเร็นซ์บนพื้นฐานของการจำลองโครงสร้างโดยคอมพิวเตอร์.
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,.
พรพรรณ พึ่งโพธิ์ . 2547. "การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับกัมมันตภาพของโมเลกุลตัวยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบ เอช ไอ วี-1 ในกลุ่มของสารอนุพันธุ์อีฟาวิเร็นซ์บนพื้นฐานของการจำลองโครงสร้างโดยคอมพิวเตอร์".
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,.
พรพรรณ พึ่งโพธิ์ . "การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับกัมมันตภาพของโมเลกุลตัวยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบ เอช ไอ วี-1 ในกลุ่มของสารอนุพันธุ์อีฟาวิเร็นซ์บนพื้นฐานของการจำลองโครงสร้างโดยคอมพิวเตอร์."
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,, 2547. Print.
พรพรรณ พึ่งโพธิ์ . การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับกัมมันตภาพของโมเลกุลตัวยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบ เอช ไอ วี-1 ในกลุ่มของสารอนุพันธุ์อีฟาวิเร็นซ์บนพื้นฐานของการจำลองโครงสร้างโดยคอมพิวเตอร์. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,; 2547.